Vakıf Senedi

VAKIF SENEDİ

BÖLÜM 1

Madde 1:

Vakfın Adı:Önder İlim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı

Madde 2:

Vakfın Merkezi:Ankara

       Battalgazi Mah. Selçuk Cad. No:152 Ankara

Madde 3:  Vakfın Mal Varlığı (Kuruluş Sermayesi)

Sermayesi 10.000.000 TL. (On Milyon TL.)

Madde 4:

Bu meblağ üzerine ilave edilmek üzere vakıf idaresi kanunların müsaadesi dâhilinde vakfın gelirini artırıcı çalışmalarda bulunur.

BÖLÜM 2

Madde 5:

Vakfın Gayeleri:  

1) Milli değerimize bağlı insan yetiştirmek, hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçları karşılayıp aralardaki birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak. Vakfın gayelerini gerçekleştirmek için şu faaliyetleri yapar.

 1. a)Vakfın imkânlarına göre talebelere karşılıksız burs ve kredi temin eder.
 2. b)Fakir, yoksul, acil hasta, ihtiyar ve kimsesiz olanlara her yönüyle muhtaç durumda olanlara, ölüm, doğum, sünnet, evlenme, tahsil, hastalık, kaza, deprem, afet ve benzeri çeşitli olaylardan meydana gelen ihtiyaçlara imkân nispetinde ayni ve nakdi yardımda bulunur.
 3. c)Yayın yapar.
 4. d)Kütüphane tesisi eder.
 5. e)Şartlı bağışları, şartlarına uygun olarak sarf eder.
 6. f)Yasaların ve ilgili mercilerin müsaadesi ile yurt dışındaki işçilerimizle yurt içindeki işçi, kalfa ve çıraklarımızın her meselesiyle ilgilenir ve onlara yardımcı olur.
 7. g)Vakfa gelir sağlamak amacıyla idaresi kanunları çerçevesinde vakfın amacına uygun müesseseler açar veya kurulmuş olanlara iştirak eder.

 

BÖLÜM 3

Madde 6:

Vakfın Gelir Kaynakları:

Vakfın gayeleri bölümünde ifade edilen hususları gerçekleştirebilmesi için kuracağı kasa, sandık veya bankada toplanan meblağı vakıf idaresi kanuni ölçüler ve haklar dahilinde kullanmak yetkisine sahiptir. Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

 1. a) Her çeşit menkul ve gayrı menkul bağışlar, yardımlar, hibeler, vasiyet ve vakfeder.
 2. b) Fahri üyelerden gelen aidatlar.
 3. c) Vakfın kiraları, ortakların yayın ve diğer gelirler,
 4. d) Vakfın kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği  şirketler veya işletmeler ile vakfın mal varlığının işletilmesinden elde edilen gelirler.
 5. e)Vakıf kurucuların her ay ödeyecekleri aidatlar

 

BÖLÜM 4

Madde 7:

Vakfın Organları:

Vakfın organları şunlardır:

 1. a) Mütevelli Heyet
 2. b) Yönetim Kurulu (İdare Heyeti)

Mütevelli Heyet

 1. Vakfın muhtelif teşekküllerine ve faaliyetlerine ait iç statüleri ve yönetmelikleri tanzim ve tadil etmek, vakfın diğer organlarını seçmek bunların faaliyetlerini murakabe etmek
 2. Vakfın şubelerinin  açılmasına karar vermek
 3. Vakfın bütçesi ve hesaplarını tetkik, tasdik veya reddetmek
 4. Vakfın diğer organlarının vazife ve salahiyetleri dışında olan hususlar hakkında karar vermek.
 5. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın mal varlığı vesair hususları da karar vermek
 6. Mütevelli hayat olağan olarak altı ayda bir olağan üstü olarak idare heyetinin veya mütevelli heyet üyelerinden en az üç kişinin daveti üzerine istenilen tarihte toplanır.
 7. Mütevelli heyet toplantısını Mütevelli heyet başkanı yönetir. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyları eşitliği halinde başkanın oyu kararda esas alınır.
 8. Mütevelli heyetçe herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler vakıf üyeleri arasından mütevelli heyetçe tamamlanır.
 9. Vakıf senedinde lüzum görüldüğünde mütevelli heyetçe değişiklik ilgili kanunlar çerçevesinde yapılabilir.

İdare Heyeti:

 1. Mütevelli heyet sürekli çalışmayı gerektiren işler için vakıf üyeleri arasından beş asıl beş yedek olmak üzere iki yıllığına bir idare heyeti seçer, gerekli hallerde bu sayı ihtiyaca göre mütevelli heyetçe artırılır.
 2. İdare heyeti üyeliklerinden herhangi biri boşaldığında idare heyetinin teklifi üzerine mütevelli heyetinin ekseri oyuyla vakıf üyelerinden herhangi bir üye idare heyetinde görevlendirilir. Bu boşluğa mütevelli heyet resen doldurulabilir.
 3. İdare heyeti en az üç ayda bir toplanmak zorundadır. Ayrıca idare heyeti başkanının veya kurum üyelerinin ikisinin isteği üzerine belirlenen günde toplanır.
 4. Üç kez idare heyeti toplantısına katılmayan üye idare heyetinin kararıyla idare heyetinden çıkartılır.
 5. İdare heyeti kendi arasında başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip, teşkilatlandırma sekreteri şeklinde vazife taksimi yapar.
 6. Birinci madde çerçevesinde icra heyeti sayısının artırılması halinde görev taksimi ihtiyacın şekli ve statüsüne göre yeniden belirlenir.
 7. Gerekli hallerde idare heyeti vakfın  iç ve dış işlerinde yürütümünde görev almak üzere yeteri kadar müdür ve diğer personeli istihdam edebilir.
 8. Vakfın müessese ve teşekküllerinin bütçelerini hazırlar, mütevelli heyetin kabulünden sonra tasdik eder.
 9. Açılmış ise vakıf şubelerinin bütçelerini inceler.
 10. Üyelikten ihraç ve kabul işlerini inceleyip mütevelli heyete havale eder.
 11. Vakfın idare işlerini yürütür.

 

BÖLÜM 5

Çeşitli Hükümler

Temsil Heyeti:

Madde 8:

Vakfın idare heyeti adına vakıf başkanı temsil eder. Vakfın başkanın bulunmadığı hallerde temsilci genel sekreterdir.

Madde 9:

Vakfın mütevelli heyeti, kararı ilgili kanunların ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün müsaadesi ile yurdun çeşitli yerlerinde ve yurt dışında temsilcilik şubeleri ve büroları açar.

Madde 10:

Temsilcilik, şubeler ve vakıf bürolar vakıf senedi hükümlerine ve mütevelli heyetçe hazırlanacak. Tüzük ve yönetmelik çerçevesinde uygun faaliyetlerde bulunacaklar.

Madde 11:

Vakıf kendi kendini fesih veya tefsiye halinde bütün varlığını idare heyeti ve vakıf divanın toplantısında görüşülerek eş bir hayır vakfına bağışlar.

Madde 12:

Üyelik için başvurularda yönetim kurulunun tasdikiyle üye kabul olunur.

Dediler ve ilgililer sözlerini bitirdiler. İlgililerin hakiki arzuları tarafımdan aynen yazıldı. Yazılanları aynen ilgililere okumaları için verildi. İlgililer okuyup hakiki arzularına uygun olduğunu söylemeleri üzerine ilgililer ve ben noter vekili birlikte imzaladık ve mühürledik. Bindokuzyüzseksensekiz yılı şubat ayının onuncu günü 10.02.1988